DISCLAIMER

1. Aansprakelijkheidsbeperkingen
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De aanbieder kan echter niet instaan voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de website. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij/zij van de beschikbaar gestelde inhoud gebruik maakt. Toegang tot en gebruik van de website van de aanbieder resulteert op geen enkele manier tot een contractuele relatie tussen gebruiker en aanbieder. De aanbieder kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie. Dit geldt ook wanneer de aangeboden informatie fout of onvolledig is, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. De aanbieder behoudt zich het recht voor om te allen tijde de tekst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of deze tijdelijk of permanent te verwijderen, zonder bericht vooraf.

2. Auteursrechten en naburige auteursrechten

De inhoud van deze website is onderhevig aan Duitse wetgeving op het gebied van auteursrechten en naburige auteursrechten. Elk gebruik dat volgens Duitse wetgeving op het gebied van auteursrechten en naburige auteursrechten niet is toegestaan, vereist de schriftelijke toestemming vooraf van de aanbieder of de respectieve eigenaar. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, redigeren, vertalen, opslaan, verwerken en reproduceren van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Wanneer inhoud of rechten afkomstig zijn van derden is dit separaat aangegeven. Het ongeautoriseerd dupliceren of doorsturen van complete webpagina’s of gedeeltes daarvan is niet toegestaan en kan tot rechtsvervolging leiden. Het maken van kopieën en het downloaden van teksten voor particuliere, niet-commerciële doeleinden is in uitzonderlijke gevallen toegestaan.
Het presenteren van deze website in een external frame is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming vooraf.

3. Gegevensbescherming

Informatie over websitegebruik (datum, tijd, bekeken pagina’s) kan tijdens bezoek aan de website worden opgeslagen. Dit zijn echter geen persoonlijke maar anonieme gegevens die alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven, niet voor commerciële noch voor niet-commerciële doeleinden.
De aanbieder wijst er expliciet op dat online gegevensoverdracht (zoals communicatie via e-mail) kwetsbaar en niet volledig veilig is, en dat het niet mogelijk is deze volledig af te schermen voor derden.
Gebruik van in het colofon opgenomen contactgegevens voor commerciële doeleinden wordt op geen enkele manier aangemoedigd of wenselijk geacht, tenzij de aanbieder hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. Zowel de aanbieder als de personen die op deze website worden genoemd hebben bezwaar tegen elke vorm van commercieel gebruik of verspreiding van hun persoonlijke gegevens.

4. Rechtsgeldigheid

Deze disclaimer vormt een integraal onderdeel van de website en is duidelijk zichtbaar opgenomen op de website. Wanneer een onderdeel van deze disclaimer niet of niet geheel voldoet aan de toepasselijke wetgeving dan heeft dit geen invloed op de inhoud en rechtsgeldigheid van de rest van het document.